Dům doktora Kittela

Kittelův dům je významnou a nepřehlédnutelnou roubenou stavbou a významnou památkou Jizerských hor. Kittelův velký roubený dům nechal postavit Johan Josef Anton Eleazar Kittel kolem poloviny 18. století. V nově zrekonstruovaném Kittelově domě se nachází nově instalované Kittelovo muzeum, připomínající legendárního Jana Josefa Antona Eleazara Kittela. (* 1704 +1783) . Nacházejí se zde výstavní prostory, ve kterých se můžete seznámit s bohatou minulostí zdejšího kraje od doby kamenné, až do začátku 20. století. Své místo zde našly i kulturní akce a je zřizováno infocentrum. Kittelův dům se nachází v obci Krásná, která je spolu s dalšími šesti obcemi součástí obce Pěnčín u Jablonce nad Nisou.

Otvírací doba Kittelova domu - platí i pro Kittelovo muzeum a infocentrum Jizerských, Žitavských hor a Žitavska

Kittelovo muzem je aktuálně  uzavřeno.
Z důvodu preventivních opatření proti šíření koronavirové infekce byly zrušeny také plánované kulturní akce v měsících dubnu a květnu.

Těšíme se nashledanou jakmile to bude jenom trochu možné. Plánovaná pouť sv. Josefa bude přeložena na podzimní temín druhé tradiční Pouti ke sv. schodůmv polovině září.

Nově otevřené výstavy v Kittelově domě- Kittelovo muzeum a Tady stále v pohodě

Ve třech patrech Kittelova domu domu od sklepení až po první patro domu se návštěvníci mohou seznámit se zajímavou historií a prehistorií zdejšího kraje, je zde archeologická, geologická a mineralogická výstava, připomínající i dávnou, ale velmi významnou produkci kamenných sekerek, nebo těžbu a výrobu pokrývačské břidlice. Pozornost je věnována lidové architektuře a umění. Vrcholem muzea je část věnovaná osobě Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela a tradičnímu regionálnímu lidovému léčitelství. Samotným exponátem je i dům sám. Zajímavou formu mají sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně i další interiéry patrového roubeného, hliněnou vymazávkou opatřeného domu. Nezapomnělo se ani na Žitavsko, které je zde představeno krom samotného historického města i Žitavskými horami s hradem a klášterem Oybin.

 

Aktuální dění na Kittelově domě

Kittelův dům - po rekonstrukciKittelův dům - rekonstrukce roubení domu

 

Kittelův dům - rekonstrukce domu v rámci projektu Slowtourism v Euroregionu Nisa

Kittelův dům

Třípodlažní budova s kamenným suterénem, na kterém stojí patrová roubená stavba. V severní části přízemí je dům částečně zděný. Rozsah zdiva byl částečně omezen při rekonstrukci se zdůvodněním, že jde o rehabilitaci původního stavu. Budova je obdélného tvaru, delší osou zhruba směřující ve směru sever-jih. Dům je rozšířen západním směrem dodatečně postaveným zděným přístavkem. Podélně je členěna do šesti os vždy s jediným oknem, příčně do čtyřech. Roubení je opatřeno kleštinami z vnitřních i vnějších stran.

Suterén domu

Celý původní podélný půdorys domu je podsklepen a zaklenut valenými klenbami. Tím že je dům umístěn ve svažitém terénu, ze západu jde o zapuštěné sklepení, naopak od východu jsou tyto prostory přístupné několika vstupy zhruba v úrovni terénu. Vstup do sklepení je možný také dvojicí schodišť z přízemí domu.

Východní část suterénu (sklepení) vychází nad terén. Největší prostora východní části zabírající o něco méně než polovinu celého půdorysu sloužila jako chlévy. Tato část podlaží je osvětlena několika nevelkými obdélnými okny obvyklého sklepního tvaru ležatého obdélníku. Okna jsou v různém stádiu rozrušení a pokusu o rekonstrukce. V této části sklepa je také dochována trojice kamenných žlabů pro dobytek. Západní část sklepení je rozčleněna do více menších prostor. V jihozápadním, zhruba čtvercovém sklepě, je dochován malý bazén či nádrž na vodu s nezřetelným, ale patrným podzemním přívodem vody. Odvod (přepad) vody je novodobý, kameninovými rourami je vyveden před dům východním směrem. Bazének je téměř zcela zanesen tak, že není zřejmá jeho hloubka. Z důvodů obav investora byl vodní přívod do této prostory přerušen a není známo, odkud vedl. Pravděpodobně však z jedné ze dvojice podzemních zděných studánek ležících několik metrů západně od domu a zapuštěných do terasové zdi tvořící hranici pozemku při domu.

Přízemí domu

Kittelův dům - interiér domu po rekonstrukciPřízemí domu je rozděleno průběžnou příčnou chodbou vedoucí napříč domu do dvou zhruba stejných částí. Pohledově nejvýraznější dominantu přízemí tvoří mohutné vyzděné černé kuchyně. V jižní kuchyni je dochována pec na chleba. V severní polovině pec chybí, ale o to je mohutnější topeniště, oddělené od vnitřku domu masivním mandrholcem. Největšími místnostmi v přízemí jsou téměř identické světnice, zabírající severní a jižní okraje domu. Topeniště ve světnicích nejsou dochovány, ale v mohutném zdivu černých kuchyní jsou patrná torza kouřovodů a jsou zde také stopy po přikládacích otvorech do některých místností. Ve zděných částech domu je zachováno několik sice poškozených, ale autentických dřevěných prvků vnitřních okének, nik a dveřních rámů.

Z přízemí se vchází po širokém schodišti přimknutém k průběžné vstupní chodbě do patra. Schodnice byly původně dřevěné, ale ležící na zděných stupních. Patro je členěno podobně jako přízemí, tedy s největšími místnostmi na severu i jihu v obou případech přes celou šíři domu. Chybí průběžná chodba, ta je nahrazena obdélnou halou v západní polovině středního traktu. V severní polovině domu je zachována i zděná část kuchyně. Patrová kuchyně nemá mohutné proporce jako v přízemí. V západní části jde o menší kuchyňský výklenek s dochovanou plochou pro vyvýšené topeniště. Blíže středu domu je komínový výklenek, patrně druhotně stavebně upraven na otopný a komínový otvor bez zřetelné kuchyňské funkce. Jižní patrová kuchyně se nedochovala, novodobé komínové těleso je vyvedeno z přízemí až pod střechu. Severní patrová kuchyně však tvoří v roubeném či hrázděném domu jedinečně zachovaný prvek, který nemá v severních Čechách a možná i v širším měřítku obdoby.

Kittelův dům - horní hala domu po rekonstrukciKrov domu je proveden jako kopie původního s několika dochovanými prvky. Střecha má tvar valby, upravenou námětky k vysunutým koncům hambalků do tvaru falešné mansardy. Mansardová římsa je ozdobně profilovaná.

Další podrobnosti a informace k rekonstrukci Kittelova domu jsou v dalších článcích:

Aktuální dění na Kittelově domě (zveřejněno počátkem roku 2019) http://www.pencin-zittau.eu/novinka/kitteluv-dum-v-roce-2019

Informace o průběhu rekonstrukce v rámci Slow tourismu v Euroregionu Nisa http://www.pencin-zittau.eu/informace-o-projektu

Havarijní zajištění Kittelova domu v roce 2006- 2016 http://www.pencin-zittau.eu/havarijni-zajisteni-kitttelova-domu