Städtischen Museen Zittau/ Městská muzea Žitava

Vítejte na stránce věnované Městským muzeím Žitava. Zveme vás na virtuální cestu za poznáním do nejstaršího městského muzea v Euroregionu Nisa a Saska. Pro více než 450 let se shromažďují v Žitavě bohaté sbírky pro veřejnost. Naše poklady představujeme v unikátních historických prostorách, ale moderními způsoby a za použití moderních technologií. Ponořme se do historie, umění a kultury ve fascinujícím Trojzemí Euroregionu Nisa. Největším pokladem muzea jsou dvě rozměrná postní plátna - jedinečná v Německu, významná pro celou Evropu. Nechte se překvapit!

Kulturněhistorické muzeum Františkánský klášter.

Kulturněhistorické muzeum Františkánský klášter má bohatou historií, která se odráží i ve stavební podobě souboru budov kde sídlí. V hlavní budově jsou umístěny stálé expozice, nachází se zde také vstupní hala muzea s pokladnou, muzejním obchodem a informačním centrem. Částí původní křížové chodby, která dříve obepínala celý vnitřní dvůr kláštera je hlavní budova spojena s Heffteovým domem. Tam jsou hlavní výstavní prostory, stálé sbírky a kabinet kuriozit. Rozmanitá historie kláštera a jeho význam jako kulturního centra Horní Lužice je v harmonickémsouladu se současným využití muzejní budovy a nabízí tak návštěvníkovi příležitost k objevům historie celého jedinečného regionu.

Historie občanských muzeí začíná v roce 1709, kdy Město Žitava otevřelo v bývalém františkánském klášteře kabinet kuriozit patřící ke knihovně Rady města Žitavy. První muzejní exponát dorazil do Žitavy z Vídně l roku 1564 a šlo o sloupkové sluneční hodiny. To řadí Žitavská muzea k nejstarším měšťanským muzeím ve střední Evropě. Žitavské muzeum pak vzniklo v roce 1854 jako nejstarší měšťanské muzeum v Sasku. Velké zásluhy o sbírkovou činnost měl zejména žitavský historik Kristián Adolf Pescheck. Od té doby se sbírky neustále rozšiřují a dnes čítají více než 35.000 inventarizovaných předmětů.

Museum kostela svatého kříže.

V tomto muzeu je umístěno v největší muzejní vitrině na světě Velké žitavské postní plátno. Plátno původně sloužilo k zakrývání oltáře v postním čase. Vzniklo v roce 1472 a na 56 m2 zobrazuje 90 biblických motivů.

Malé žitavské postní plátno

Vzniklo v roce 1573 a zobrazuje Ukřižování Krista, rámované 30 symboly umučení .

Samostatné výstavy.

Jsou na rozdíl od trvalé expozice jsou periodicky obměňovány. Vedle vystavování vlastních sbírek muzea jinak umístěných v depozitářích se věnují také novým přírůstkům, ale výjimkou není ani širší záběr zejména v Euroregionu Nisa.

Muzejní pedagogika

Muzejní pedagogika se věnuje všem věkovým skupinám obyvatelstva. Nabídku obohacuje např. o dětské narozeninové oslavy, prohlídky sezónních výstav i stálých expozic i o workshopy pro děti i dospělé. Možné jsou i tematicky zaměřené akce

Městský archiv

Historický městský archiv uchovává písemné prameny žitavské historie.

Muzeum přírody „Dr. Kurta Heinke“

Muzeum se věnuje důležitým datům a faktům Žitavska.

Aktuality

Návštěvní návštěvní doba, kontakty, přednášky, vernisáže … bude aktuálně doplněno.

Knihovna

Matkou žitavských muzeí je historická radniční knihovna, jejíž knižní fond se stal z velké části historickým fondem dnešní knihovny Kristiána Weise. Dnešní muzejní knihovna je zejména badatelská a pracovní .

Klášterní nádvoří

mělo původně formu křížové chodby. Po zboření severního křídla klášteru zde v 17. a v 18. století postupně vzniknul hřbitov s řadou umělecky cenných hrobek.

Urbanisticky místo navazuje na původní klášerní nádvoří. Vznikl tak podobný typ hřbitova, jako v italském Campo Santo, který se vyznačuje podloubím a pohřebními síněmi. Zatímco v horních částech se nachází zdobné náhrobky, pohřební komory se nachází v podzemí části hrobek.

Bohatstvím tvarů a svojí architekturou je žitavský Klášterní dvůr velmi unikátním příkladem buržoazní protestanké pohřební kultury, která svědčí vedle upřímné víry v záchranu skrze jistotu víry také o velmi vysokých nárocích měšťanů na reprezentaci i po smrti.

První hrobka byla postavena v roce 1675 (č. 21), poslední v roce 1723 (č. 1). I přes formální pravidelnost celého areálu si každá hrobka zachovává architektonickou svébytnost v návrhu i technickém řešení podle vůle stavitele.

V budovách přilehlých ke Klosterkirche, bývalém františkánském klášteře, Heffterově budově a několika dalších sídlí městská muzea Žitava. Mluvíme –li o muzeu, nemůžeme opominout jednou z nejvýznamnějších památek Žitavy. Jsou jí Žitavská postní plátna. Vzácná textilní umělecká díla jsou vystavovánajednak v nedalekém Muzeu Kostel sv. Kříže (Museum Kirche zum Heiligen Kreuz) a v Muzeu Františkánský klášter (Museum Franziskanerkloster)

Velké postní plátno (56 m2) zobrazuje 90 biblických motivů, Malé postní plátno (15 m2) zdobí Biblický námět Ukřižování