Projekt prvotní záchrany Kittelova domu.

Prvotní záchranné práce probíhly již od roku 2004 a týkaly se hlavně statického zajištění domu a sanací roubených konstrukcí. Nejprve bylo nutno dům pečlivě zdokumentovat, provést inventarizaci prvků, označení prvků k odstranění a k pozdějšímu použití. Poté následovala demontáž roubené části domu a na podpěrách vznikl nový krov s určitým, byť nevýrazným využitím prvků z původního krovu.

Kittelův dům - po roce 2004

Kittelův dům - po roce 2004

Ač to proněkoho není úplně pochopitelné,u památek je logický počátek záchranných prací vždy krov a střecha. Krov má obvykle vedle toho, že nese střechu domu i významnou statickou funkci.

Kittelův dům - po roce 2004

Teprve po výstavbě krovu, která umožnila postupné vysušení a sanaci základů a zděné části bylo možno započít s opětovnou stavbou roubené části domu.
Do nové roubené části byly zapojeny i některé původní prvky z původního srubu. Kompaktní část původního srubu se nachází ve vnitřní části prvního patra.

Rok 2014

Nejprve byly nad střechu domu vytaženy nově vyzděné komíny. Poté byla sejmuta provizorní krytina z asfaltové lepenky a začala pokládka střešní krytiny ze španělské břidlice. Trochu nás mrzí, že nemohla být použita místní břidlice, ale v současné době to s ohledem na platné stavební předpisy prostě nejde. Místní česká břidla nemá pro použití na střechách všechna potřebná povolení a atesty. Proto je na střeše v souladu se stanoviskem památkářů španělská krytina.
Krytina pak byla pokládána dle pokynů projektanta přímo na dřevěné bednění. Pokud by pod ní zůstaly asfaltové pásy, docházelo by k nežádoucí kondenzaci vodních par, která by poté ničily dřevěný záklop. Na dům se také dostala střešní okénka, vzhledově podobná oněm původním. Dům má dnes také nové okapy, svody a veškeré střešní prvky, včetně hromosvodů.
V roce 2015 se bude pokračovat dále důležitým odvodněním svodů a hlavně vnitřními úpravami.


Kittelův dům - 2013

Kittelův dům na podzim 2014

Rok 2015

Ačkoliv se nepodařilo získat dotaci z Norských fondů, která by pomohla dokončit dlouholeté opravy, práce nadále pokračovaly díky úsilí Obce Pěnčín a díky příspěvku Ministerstva kultury ČR. Na programu bylo odvodnění celé paty domu, které je neméně důležité jako nová střecha. Celý dům byl obkopán až do hloubky pod úroveň základů sklepa, opatřen drenáží a veškeré vody byly odvedeny mimo základy, aby v domě neškodily.
Obec Pěnčín navázala partnerství se saskou Žitavou. Společně byla zpracována a podána žádost na rozvoj mezinárodní turistiky, v které by měl krom žitavské radnice a muzea hrát významnou roli také Kittelův dům. Další kroky nyní budou záležet na výsledku projektu v rámci programu Interreg V-A Sasko - Česko.

Kittelův dům

Rok 2016

V rámci prvotní etapy záchrany byly provedeny kamenické práce ve spodní, zděné části domu, byla vybudována replika původního dřevěného přístavku na východní straně domu. Pokračovaly práce v oblasti paty domu. Obkopy, drenáže a sanace vlhkosti zvenčí i zevnitř domu.Rekonstrukci Kittelova domu vedle Obce Pěnčín výrazně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Rok 2016 - 2019

Ke konci roku 2016 byl přijat projekt Slow tourismus v Euroregionu Nisa. Cílem projektu bylo stavební dokončení rekonstrukce a úpravy domu pro informační centrum, výstavní a společenské účely Tento rojekt byl realizován v letech 2019 - 2019 a dům předán do užívání.

Více o projektu v článku věnovaném této kapitole zde.